Ubezpieczenia FAQ

1.Co to jest ubezpieczenie oc?

OC czyli w skrócie odpowiedzialność cywilna. Jest to ubezpieczenie na wypadek, gdybyś wyrządził szkodę innemu uczestnikowi ruchu drogowego w tym pieszym. Dzięki temu, otrzymuje on odszkodowanie w wysokości poniesionych kosztów naprawy od Twojego ubezpieczyciela, a nie bezpośrednio od sprawcy. W Polsce jest ono obowiązkowe, a jego zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152

2. Jaki jest okres ubezpieczenia?

Standardowy okres to 1 rok (12 miesięcy), możemy również w określonych warunkach zawrzeć ubezpieczenie na krótszy okres, wtedy taką umowę nazywamy ubezpieczeniem krótkoterminowym, . Okres ubezpieczenie kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień okresu ubezpieczenia. Czyli jeśli zawrzemy roczną umowę dnia 20 maja, będzie ona ważna do końca 19 maja następnego roku.

3. Co to jest ubezpieczenie krótkoterminowe?

Jest to ubezpieczenie zawarte na okres krótszy niż standardowy rok najczęściej są to umowy obowiązuje jeden miesiąc. Skorzystanie z takiego ubezpieczenia jest możliwe, lecz pod pewnym warunkami:

 • gdy prowadzimy firmę działającą jako komis, salon samochodowy, bądź inną działalność skupiającą się na pośrednictwie w handlu samochodami,
 • pojazd jest zarejestrowany jedynie tymczasowo, jest ono wtedy ważne tylko do momentu stałego zarejestrowania samochodu,
 • posiadacz lub kierujący pojazdem wprowadzanym do ruchu na terytorium Polski nie posiada ubezpieczenia OC, wówczas jest on obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia granicznego jeszcze przed przekroczeniem granicy na okres 30 dni, a w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się na okres co najmniej 30 dni,
 • pojazd jest historyczny

4. Jakie mogę mieć maksymalnie zniżki na OC?

Maksymalna zniżka OC wynosi 60%. Towarzystwa jednak różnie je naliczają, dlatego nie można jednoznacznie określić kiedy zostanie ona nam przyznana. Zniżki zbieramy za każdy rok, w którym nasz ubezpieczyciel nie będzie zmuszony do wypłaty odszkodowania w wyniku spowodowanych przez nas wypadków. Najczęściej uzyskujemy maksymalną zniżkę w okresie 7- 10 lat bezszkodowej jazdy.

5. Jakie są zwyżki na OC?

Zwyżki są przyznawane, gdy jesteśmy młodymi kierowcami, często powodujemy konieczność wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela bądź w sytuacji, gdy jesteśmy posiadaczami prawa jazdy krócej niż 3 lata. Tu również jak w przypadku zniżek, towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają różne przedziały, i inne wielkości zwyżek. Mogą one sięgać od 200% do nawet 260%.

6. Od czego zależy cena OC?

Cena OC zależy od posiadanych zniżek bądź zwyżek na które składa się głównie okres bezszkodowej jazdy, wiek kierowcy. Równie ważne jest także miejsce zarejestrowania samochodu (mniejsze miasta są tańsze od większych), marka, rok produkcji oraz pojemność silnika pojazdu, sposobu zapłaty za ubezpieczenie (preferowana jest jednorazowa, a nie ratalna), posiadania dzieci (towarzystwa zakładają, że rodzice jeżdżą ostrożniej). Cena zależy również od aktualnych promocji towarzystw ubezpieczeniowych.

7.Jak sprawdzić OC samochodu?

Ważność ubezpieczenia można sprawdzić na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wystarczy, że wejdziesz na www.ufg.pl w zakładkę „Sprawdź OC dla pojazdu” , gdzie należy wpisać numer rejestracyjny bądź numer VIN interesującego nas pojazdu. Dane wyświetlą się nam w ciągu paru sekund i będzie to zarówno potwierdzenie, aktualności bądź nie OC, ale także od razu nazwa firmy ubezpieczającej. W ten sposób możemy w trakcie wypadku sprawdzić, czy sprawca wypadku rzeczywiście posiada OC, nawet w sytuacji, gdy nie ma dokumentów to potwierdzających przy sobie.

8. Czy OC jest obowiązkowe?

Tak, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) ubezpieczenie OC jest w Polsce obowiązkowe i trzeba je wykupić na każdy posiadany samochód. Ubezpieczenie jest konieczne dla każdego zarejestrowanego samochodu, niezależnie od czego czy go używamy czy nie. Brak ważnego OC podlega karze w maksymalnej wysokości 3700 złotych.

9. Co się dzieje z OC ,gdy sprzedaje samochód?

W razie sprzedaży pojazdu OC przechodzi na jego nabywcę. Po sfinalizowaniu transakcji do obowiązków sprzedającego należy poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu. Trzeba to zrobić w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, bowiem zaniechanie tego obowiązku może skutkować wznowieniem umowy na kolejny rok i konieczność zapłaty. Jeśli nabywca samochodu zdecyduje się, na wycofanie z umowy, wtedy sprzedającemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów za każdy niewykorzystany miesiąc ubezpieczenia.

10. Czy jak kupuje samochód z OC byłego właściciela to jest ono ważne?

Tak, OC w całości przechodzi na nabywcę samochodu. Kupujący ma jednak prawo zrezygnować z nabytego w ten sposób OC, wtedy jego poprzedni właściciel otrzymuje zwrot poniesionych kosztów za każdy niewykorzystany miesiąc ubezpieczenia. A on sam, może nabyć dowolne nowe ubezpieczenia. W przypadku przejęcia OC po poprzednim właścicielu towarzystwo może rekalkulować składkę i zażądać od nowego właściciela dopłaty w celu kontynuowania umowy. Przypadek ten występuję najczęściej, gdy pomiędzy sprzedającym, a nabywcą występuje znaczna różnica w zniżkach im przysługującym.

11. Czy mogę kupić OC na raty?

Jest to zależne od decyzji ubezpieczyciela, jednak aktualnie każdy ubezpieczyciel w Polsce pozwala na zakup OC w ratach. Ilość rat oraz ich wysokość jest zależna od decyzji ubezpieczyciela, bądź naszego wyboru jeśli towarzystwo przedstawia kilka możliwości. Najczęściej spotykane opcje to możliwość 2 bądź 4. Rzadziej występują 3 i większe ilości rat.

Należy pamiętać, że często płacenie w ratach jest droższe od płacenia jednorazowego, różnice mogą sięgać nawet kilkunastu %.

12. Co grozi za brak OC?

Nie posiadanie OC jest niezgodne z polskim prawem, dlatego przyłapanie na braku posiadania OC, grozi karą. Jest ona zależna od czasu od którego nie posiadamy ważneg OC, oraz aktualnie obowiązującej pensji minimalnej. W 2016 roku wynosi ona 1850 zł co przekłada się następująco na kary za brak aktualnego OC:

 • powyżej 14 dni kara będzie wynosić 3700 zł,

 • 4 -13 dni – 1850 zł,

 • Do 3 dni – 740zł.

W przypadku braku ubezpieczenia i spowodowania wypadku, należy również doliczyć koszty odszkodowania dla poszkodowanego.

Musimy wozić ze sobą także dokument potwierdzający nabycie OC, za brak dokumentu grozi mandat w wysokości 50 zł.

13. Jaki jest zakres ochrony OC?

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę  w związku z ruchem tego pojazdu.

Zakres każdego ubezpieczenia jest identyczny niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, gdyż wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 2003 roku.
Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przysługuje, jeśli jej następstwem jest:

 • śmierć,
 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia,
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:

 • przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego,
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Odszkodowanie można uzyskać także z tytułu:

 • kosztów poniesionych w celu zapobieżenia zwiększania szkody
 • kosztów obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń
  koszt dodatkowego badania technicznego po szkodzie